Newsletter

Reklama

Badania opakowań do kontaktu z żywnością, badania migracji

Badania migracji w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością, opakowania do żywności

Opakowania żywności wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumenta. We wszystkich krajach, w tym także w Polsce, bezpieczeństwo opakowań żywności regulują odpowiednie przepisy. W Unii Europejskiej zawarte są one w dyrektywach dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przepisy te odnoszą się do wszystkich typów opakowań i materiałów opakowaniowych, urządzeń, narzędzi, sprzętu, naczyń kuchennych i stołowych, a także powierzchni roboczych, blatów stołów i wyposażenia, które przeznaczone są do kontaktu z żywnością.

Wymagania prawne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Przepisy prawa ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia 1935/2004/WE nakłada na producenta wyrobów odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, co w praktyce oznacza przestrzeganie przy ich wytwarzaniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP (Good Manufacture Practice) polegającej m.in. na stosowaniu substancji dozwolonych, zamieszczonych na listach pozytywnych oraz sprawdzaniu zgodności wyrobów z obowiązującymi wymaganiami wyroby do kontaktu z żywnością. Zgodnie z ustawodawstwem, nie mogą wpływać niekorzystnie na cechy organoleptyczne opakowanej żywności lub uwalniać do niej składników materiału opakowaniowego w ilościach przekraczających dopuszczalne limity migracji globalnej i specyficznej.

Badania migracji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Przez migrację globalną rozumie się masę pozostałości wszystkich substancji uwalnianych z wyrobu do płynów modelowych imitujących żywność, w ściśle określonych warunkach badania. Dozwolony jej limit wynosi 10 mg/dm2 powierzchni i 60 g/kg (ppm) żywności lub płynu modelowego. Migracja specyficzna natomiast odnosi się tylko do określonej substancji uwalnianej z wyrobu do płynów modelowych w warunkach badania. Limit migracji specyficznej SML (Specific Migration Limit) ustalony został tylko dla niektórych substancji, które mogą być stosowane w procesie produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Badania migracji (globalnej i specyficznej) należą do podstawowych, którym podlegają materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. W przypadku gdy zbadana wielkość migracji globalnej, stanowiąca sumę wszystkich substancji uwolnionych z badanego wyrobu, jest znacznie niższa niż ustalony dla danej substancji SML, oznaczanie migracji specyficznej dla tej substancji nie jest konieczne, gdyż pośrednio wskazuje to, że limit nie zostanie przekroczony. Producent odpowiedzialny za właściwą jakość i bezpieczeństwo wyrobu powinien dysponować odpowiednią dokumentacją potwierdzającą zgodność finalnego wyrobu z dopuszczalnymi limitami w zakresie migracji.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Płyny modelowe w badaniach laboratoryjnych

W badaniach migracji substancji z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zaleca się stosowanie odpowiednich płynów modelowych imitujących żywność. Zgodnie z zaleceniami w badaniach migracji stosuje się następujące płyny modelowe:

  • płyn modelowy A: woda destylowana lub inna o równoważnej jakości – płyn imitujący żywność uwodnioną o pH > 4,5;
  • płyn modelowy B: 3% wodny roztwór kwasu octowego (m/v) - płyn imitujący żywność kwaśną o pH ≤ 4,5;
  • płyn modelowy C: 10% wodny roztwór etanolu (v/v) - płyn imitujący żywność zawierającą alkohol;
  • płyn modelowy D: rektyfikowana oliwa z oliwek (płyn referencyjny), olej słonecznikowy, olej kukurydziany, mieszanina syntetycznych triglicerydów.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych badaniami opakowań (materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością) telefonicznie lub za pomocą formularza.

Sprawdź również

BRC Packaging dla opakowań do żywności

Ustawa o towarach paczkowanych wymagania procedury

IFS PAC secure opakowania do żywności i kosmetyków

ISO 15378 opakowania do leków, kosmetyków

ISO 15593 opakowania do żywności, suplementów diety

GMP dla branży opakowań

Reklama