Newsletter

Reklama

Audity dostawców produktów i usług, weryfikacja dostawców

Audyt dostawcy jako element zarządzania jakością dostawcy SQA - Supplier Quality Assurance

Przedsiębiorstwa podczas wyboru podwykonawców lub dostawców, starają się znaleźć najlepszego partnera biznesowego, który spełni wszystkie zakładane w specyfikacjach i umowach wymagania. W celu prawidłowej oceny obecnych i potencjalnych dostawców, warto skorzystać z obiektywnego źródła jakim jest odpowiedni audyt dostawcy, który może być przeprowadzony przez eksperta oceniającego poza elementami związanymi z umową również dodatkowe aspekty związane z ryzykiem otoczenia biznesowego.

Rola audytu dostawców towarów lub usług

Audyt jest bardzo ważnym elementem procesu wyboru, oceny i zarządzania dostawcami – ma to ogromne znaczenie w organizacjach, w których występuje koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw. Audyt dostawcy wspomaga określenie ryzyka jakie może pojawić się w związku z dostawcą, jego ocenę zdolności oraz stabilności w kontekście planowania zamówień, a także realizacji celów operacyjnych i strategicznych. Audyt jest także narzędziem umożliwiającym kategoryzację dostawców na wiarygodnych oraz mniej wiarygodnych. Systematyczne audyty dostawców pośrednio wpływają na obniżenie kosztów wynikających ze złej jakości towarów lub usług wpływając tym samym na możliwe przestoje linii produkcyjnych, a także z wytworzenia niewłaściwej jakości produktu.

Podczas audytu dostawcy inspektor sprawdza przebieg procesów produkcyjnych i wydajności zakładu oraz weryfikuje obszary związane z procesem logistyki i transportu. Oceniania jest także polityka działania oraz procedury wewnętrzne. Na podstawie tych danych prowadzana jest analiza skuteczności dostawcy. Na jej podstawie określa się czy dostawca jest w stanie dostarczyć produkty lub usługi o określonym poziomie jakości.

Przebieg procesu audytowego u dostawcy

W przypadku audytów dostawców nasi inspektorzy pracują na listach kontrolnych, które są indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta chcąc uzyskać pewność, że spełni ona wymagania związane z kategorią, rodzajem produktów lub usług dostarczanych przez dostawcę, do tych elementów zaliczyć można min.:

  • Posiadanie certyfikatów
  • Zgodność specyfikacji
  • Warunki dostawy
  • Bezpieczeństwo dostaw
  • Zgodność zamówienia

Audyt może być całościowy bądź skupiać się na wybranym aspekcie funkcjonowania organizacji jak np. poszanowaniu zasad ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności lub pasz. Audyt dostawcy może być prewencyjny tj. służący ocenie faktycznych możliwości i perspektyw współpracy z dostawcą. Prowadzone są również audyty projektowe, gdy organizacja wykazuje szczególne potrzeby związane z charakterem prowadzonych w danym czasie działań.

Istnieje również rodzaj audytu stanowiący formę reakcji na problem tj. reklamacja, jaki zaistniał we współpracy z dostawcą. Wtedy celem jest identyfikacja problemu i propozycję działań korygujących, a w niektórych sytuacjach utworzenie programu naprawczego, który określa zadania, jakie dostawca musi zrealizować, aby ponownie uzyskać status dostawcy kwalifikowanego. W następstwie, zależnie od wyniku raportu programu, współpraca może być kontynuowana bądź rozwiązana.

Zapraszamy do współpracy w obszarze audytów dostawców. Nasi inspektorzy posiadają odpowiednie doświadczenie w celu wsparcia Państwa działań związanych z audytami dostawców.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Korzyści z prowadzonych audytów dostawców

  • uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji o dostawcy towarów lub usług,
  • ocena spełnienia przez dostawcę wymagań umów, standardów lub specyfikacji,
  • identyfikacja i ocena ryzyk wynikających ze współpracy z dostawcą,
  • identyfikacja obszarów, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone,
  • bezpieczeństwo łańcucha dostaw towarów lub usług.

Audyt dostawcy przynosi korzyści zarówno organizacji, jak również dostawcy w celu minimalizacji niepotrzebnych ryzyk oraz związanych z tym kosztów i reklamacji.

Sprawdź również

Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Audyt zewnętrzny w organizacji

Certyfikacja systemów zarządzania jakością

Łańcuch dostaw – chain of custody

Reklama