Newsletter

Reklama

Audyty wewnętrzne w firmach, niezależna ocena

Weryfikacja systemów jakości, procesów, procedur organizacji w ramach audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny weryfikuje zgodność i zdolność organizacji do wprowadzenia i utrzymania systemów, standardów, norm, wymagań klientów, specyfikacji itp. W ramach audytu wewnętrznego oceniana jest dokumentacja prowadzona przez firmę i prawidłowość przebiegu procesów biznesowych lub produkcyjnych. Nasi specjaliści oceniają, czy firma przestrzega wymagania odkreślonych dokumentów odniesienia w celu eliminacji sytuacji związanych z reklamacjami lub wycofaniami produktów z rynku.

Audyty wewnętrzne prowadzimy również w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przed certyfikacją aby nie narażać przedsiębiorstwa na dodatkowe koszty związane z powtórnym audytem certyfikującym lub w celu wychwycenia niezgodności mogących mieć negatywne skutki. W obu przypadkach w ramach audytu wewnętrznego oceniamy również wymagania przepisów prawa.

Profesjonalna analizę ryzyka na poziomie operacyjnym i strategicznym

Decyzja o przeprowadzeniu audytu w wewnętrznych powinna wychodzić bezpośrednio od kadry zarządzającej lub na podstawie zatwierdzonego planu audytów. Ocena poprawności i bezpieczeństwa wykonywanych procesów lub produkcji daje pogląd na możliwości zachowania ciągłości działania w stosunku do przepisów prawa i obowiązujących w jednostce procedurami wewnętrznymi. Najwyższe kierownictwo dzięki wynikom audytu może sprawniej administrować posiadanymi zasobami oraz odpowiednio zarządzać procesami. Zwłaszcza dzięki ustandaryzowanym zasadom udokumentowanej informacji oraz stosowania i weryfikowania zalecanych metod w ramach działań korygujących i zapobiegawczych.

Dokładna, profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja działań ocenia, czy organizacja spełnia wymogi prawne oraz normy i standardy odniesienia. Dodatkowo wskazuje, w jakim punkcie rozwoju znajduje się obecnie organizacja i jakie zasoby lub rozwiązania należy wprowadzić, aby dostosować procesy i działania produkcyjne do wyznaczonych dokumentów referencyjnych.

Jakie obszary są analizowane podczas audytu wewnętrznego?

Podczas spotkania z audytorami firmy, która ma przeprowadzać szczegółową weryfikację, zostają wskazane główne obszary działalności przedsiębiorstwa. Niezbędne staje się określenie, ilu pracowników zatrudnianych jest przedsiębiorstwie oraz gdzie znajduje się główna siedziba oraz pozostałe oddziały.

Jakie elementy poddaje się weryfikacji audytu?

 • Sposób przygotowywania dokumentacji oraz forma jest prowadzenia i archiwizacji,
 • Niezależne badanie systemów zarządzania (organizacja uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności),
 • Metody organizacji produkcji i łańcuchów dostaw,
 • Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji.
 • Zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
 • Efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Metody prowadzenia audytu wewnętrznego

Metoda kontroli całkowitej – weryfikuje cały system lub proces w działalności organizacji, który poddawany jest kompleksowej weryfikacji. Metoda ta jest najbardziej pracochłonna ze wszystkich innych metod. Obejmuje całość procesów, zarówno dokumentację źródłową, jak i wszelkie sprawozdania, raporty, analizy, wszystkie zaangażowane działy.

 • Metoda kontroli kompleksowej - przedmiotem kontroli jest całokształt działań organizacji, ale na podstawie reprezentatywnej próbki procesu.
 • Metoda syntetyczna - kontrola rozpoczyna się od badania dokumentów źródłowych i szczegółowych operacji procesowych.
 • Metoda analityczna - analizie poddawane są dane ogólne procesu, w trakcie kontroli ustala się zagadnienia do kontroli kompleksowej, aby odkryć przyczyny nieprawidłowości.
 • Metoda konfrontacji - kontrolowany dokument porównywany jest z innymi dokumentami będącymi z nim w związku. Metodę tę można zastosować wewnętrznie (kontrolę dokumentów w organizacji) i zewnętrzną (kontrola u kontrahentów lub dostawców).
 • Metoda inwentaryzacji kontrolnej - polega na porównaniu stanu faktycznego składników majątku trwałego ze stanem składników w ewidencji.
 • Metoda próbkowania - istotą tej metody jest odpowiedni dobór próby i ekstrapolacja wyników na całą zbiorowość.

Pełen zakres świadczonych przez nas usług

Poniżej przedstawimy czynności wchodzące w skład audytu wewnętrznego:

 • Doradztwo w procesie projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej dotyczących wszystkich lub wybranych procesów,
 • Wsparcie w procesie realizacji zadań audytowych przeprowadzanych przez komórkę audytu wewnętrznego w formule co-sourcingu lub out-sourcingu,
 • Wykonywanie audytów specjalistycznych (z wykorzystaniem ekspertów branżowych, specjalistów w określonej dziedzinie wiedzy takich jak np. lekarze weterynarii, byli pracownicy administracji państwowej).
 • Wsparcie w procesie identyfikacji i oceny ryzyk na potrzeby planowania działań audytu wewnętrznego.
 • Wsparcie audytu wewnętrznego w procesie tworzenia rocznych i długoterminowych planów audytu wewnętrznego.
 • Doradztwo w procesie audytu wewnętrznego w organizacji (opracowanie zakresów, regulacji wewnętrznych i wzorcowych dokumentów, list kontrolnych, itp.).
 • Szkolenia dotyczące wybranych zagadnień, adresowane do audytorów wewnętrznych ukierunkowane na podnoszenie kompetencji.

Potwierdzenie wysokich standardów etycznych firmy na podstawie otrzymanego certyfikatu

Audyty wewnętrzne proponujemy producentom i ich dostawcom w celu potwierdzenia spełnienia wymagań organizacyjnych. Identyfikujemy wszelkie niezgodności w zakresie obowiązującego prawa, wymagań zrównoważonego rozwoju (zielony ład), procesów zarządzania oraz przestrzegania wymagań systemów certyfikacji. Nasi specjaliści szczegółowo analizują prowadzoną dokumentację firmową oraz wprowadzone środki sprawozdawcze i nadzoru. Oceniają, jak wykonywane są procesy oraz szkolenia, w odniesieniu do systemów oraz wymogów prawa.

Wdrożenie zaleceń rekomendacyjnych po przeprowadzeniu audytu

Należy pamiętać, że przeprowadzenie audytu nie oznacza zakończenia procesów weryfikacyjnych. W oparciu o wskazane rekomendacje, należy ustalić plan wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej firmy. Najlepiej uczynić to przy pomocy audytora, który poznał specyfikę działania organizacji i w sposób niezależny zasugerował podjęcie działań korygujących. Taki model działania wpłynie na szybkość wprowadzenia poprawek i udoskonali rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w zakresie zgodności.

Sprawdź również

Audity dostawców produktów i usług, weryfikacja dostawców

Audyt zewnętrzny w przedsiębiorstwie

Funkcja pełnomocnika w organizacji

Polski Komitet Normalizacyjny

Reklama