Newsletter

Reklama

Audit energetyczny efektywności energetycznej

Audyt energetyczny jako obowiązek prawny dla dużych i średnich przedsiębiorstw – kogo dotyczy?

Urząd Regulacji Energetyki nałożył na przedsiębiorców obowiązek przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych. Pojawiają się wciąż pytania, jakie organizacje powinny dostosować się do ustawy, a które unikną obowiązku weryfikacji. Większe ośrodki pełniące funkcje edukacyjne, biura spółdzielni mieszkaniowych i ośrodki lecznicze starają się go za wszelką cenę uniknąć.

Cykliczny audyt energetyczny nałożony na dużych przedsiębiorców

Od 2016 r. na przedsiębiorców został nałożony obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych. Urząd Regulacji Energetyki wskazał w ustawie, jakie wymogi muszą spełnić firmy, aby uzyskać pozytywne świadectwo. Decyzję o wprowadzeniu cyklicznej podjęto przede wszystkim ze względu na zapewnienie jak najwyższej efektywności energetycznej w Polsce. Ustawa zobowiązuje jedynie duże przedsiębiorstwa do weryfikacji sprawności działania energetycznych połączeń i ich efektywnego zużycia. Audytów nie muszą zatem wykonywać mikroprzedsiębiorstwa i średnie firmy. Do tej pory jednak organizacje nie są pewne, czy należą do grupy objętej tym obowiązkiem.

Cykliczna weryfikacja parametrów energetycznych obejmuje większe firmy.

Definicja dużego przedsiębiorstwa nie wydaje się jednoznaczna. Dlatego też chcieliśmy jak najklarowniej wytłumaczyć pozostałe pojęcia. Audytu energetycznego nie musi przeprowadzać przedsiębiorca, który zatrudniał mniej niż 250 pracowników co roku, a jego roczny obrót nie przekroczył 50 mln euro netto. Nazywamy go przedsiębiorcą średnim. Firma, która przekroczy przynajmniej jedną z powyższych norm, kwalifikowana jest zatem do dużych przedsiębiorstw. W celu lepszej wizualizacji umieszczamy tabelę, które precyzowała zarobki osiągane przez duże przedsiębiorstwo lub liczbę zatrudnionych pracowników.

Jakie parametry uwzględnia audyt energetyczny?

Audyt energetyczny obejmuje przegląd zużycia energii w budynku lub budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zalicza się do nich również instalacje przemysłowe oraz usługi transportowe. Zakres przeprowadzenia audytu zależy od przeznaczenia budynku na konkretne działania (czasem wychodzące poza sferę branżowej działalności). Szacuje się, że około 90% zużycia energii odbywa się w budynku firmy, w obrębie zajmowanego obszaru na zewnątrz (powierzchni działki) oraz podczas przemieszczania się służbowymi samochodami.

Dlaczego należy wykonywać cykliczne audyty energetyczne?

Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady audyty pozwalają ocenić, czy duże przedsiębiorstwa są w stanie zaoszczędzić większe ilości energii. Audyty uwzględniają normy europejskie i międzynarodowe, wśród których możemy wymienić: EN ISO 50001 (systemy zarządzania energią) lub EN-16247-1 (audyty energetyczne). Zgodnie z ustawą audyty energetyczne wykonywane są na potrzeby organizacji. Norma EN wskazuje, jakie elementy musi uwzględnić audytor energetyczny w trakcie audytu, a nalezą do nich min.:

 • dane osobowe i kontaktowe strony występującej o przeprowadzenie audytu;
 • rola pełniona przez właściciela w przedsiębiorstwie lub przez osobę zgłaszającą (jaką funkcję pełni w strukturze firmy należy, m.in. dział zarządzania, obsługi, utrzymania budynku);
 • wpływ właściciela lub osoby zgłaszającej na zużycie i wykorzystanie energii;
 • cele do osiągnięcia przez firmę w zakresie zarządzania energią.

Obszar przeprowadzanego audytu energetycznego jest dość szczegółowy. W dokumencie sprawozdawczym zawarte są elementy, które obejmuje weryfikacja:

 • budynek, zestaw budynków lub część budynku;
 • usługi energetyczne;
 • systemy techniczne wewnątrz budynku:
 • obszary i systemy znajdujące się na zewnątrz budynku;

Jednocześnie audytor określa wskaźniki, według których będą sporządzane wyniki wskazanych elementów audytu energetycznego. Z naszej strony prowadzimy audyty wstępne oraz wdrożenia systemów ISO 50001, EMAS.

Do obszaru usług wykorzystujących znaczne ilości energii należą:

 • świadczenie usług zapewniających strefę komfortu (np. ogrzewanie, ciepła woda, klimatyzacja, wentylacja, itd.)
 • działania prowadzone w budynku (np. związane z remontami, konserwacją sprzętu, instalacjami);
 • użytkowanie domowych urządzeń elektrycznych wspierających biznesowe działania (np. urządzenia gospodarstwa domowego, komputery służbowe itp.).
Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Czy ośrodki edukacyjne muszą przeprowadzać audyty energetyczne?

Wiele pytań pojawiło się odnośnie organizacji kulturalnych, zwłaszcza szkół i uczelni wyższych. Zgodnie z Prawem o Szkolnictwie Wyższym usługi dydaktyczne, naukowe, badawcze, doświadczalne, artystyczne, sportowe, rehabilitacyjne lub diagnostyczne nie stanowią formy działalności gospodarczej. Nie muszą one zatem wykonywać audytu energetycznego. Problem pojawia się jednak, jeśli szkoła wyższa podjęła się prowadzenia działalności gospodarczej, która została wyodrębniona w sposób finansowy oraz organizacyjny. W przypadku tej działalności powinna zatem przeprowadzić audyt energetyczny, który nie musi jednak obejmować weryfikacji obszaru usług związanych z nauczaniem.

Jaki jest stosunek spółdzielni mieszkaniowych wobec weryfikacji efektywności energetycznej?

Wydawać by się mogło, że również obowiązkiem audytu nie są objęte spółdzielnie mieszkaniowe. Nie powstają one w celach finansowych, do których zaliczamy osiąganie zysków. Za ich zadanie uznaje się zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Sąd Najwyższy jednak wyraził odmienne zdanie na ten temat. Ze względu na zasadę gospodarności, spółdzielnia mieszkaniowa kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo gospodarcze. Jeśli spełnia ona przesłanki ustawy, zobligowana zostaje do przeprowadzenia audytu.

Nie podlega jednak wątpliwościom zakres wykonania audytu energetycznego. Powinien on uwzględniać jedynie budynki, w których spółdzielnia zużywa energię w ramach prowadzonej działalności. Audytowi nie podlegają więc budynki, którym nadane zostały spółdzielcze prawa do użytkowania lokalu.

Jak wygląda sytuacja zakładów opieki zdrowotnych wobec ustawy Urzędu Regulacji Energetyki?

Do podmiotów leczniczych, które nie pełnią funkcji przedsiębiorstwa, możemy zaliczyć: publiczne przychodnie, jednostki wojskowe oraz państwowe jednostki budżetowe posiadające ambulatorium lub lekarza na zatrudnieniu. Istnieją jednak przypadki instytucji leczniczych, które posiadają statut przedsiębiorcy. Mogą one pełnić usługi o charakterze komercyjnym, jak i w ramach krajowej ochrony zdrowia. Jako gospodarczy komponent działalności w ośrodkach leczniczych możemy uznać m.in. pobieranie opłat za świadczone usługi.

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie uznaje się jednak za podmiot gospodarczy ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Nie został on zaliczony do grona przedsiębiorców, lecz wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nawet w przypadku pobierania opłat za odbycie prywatnych usług leczniczych w publicznych ośrodkach, nie zostają one odebrane jako przedsiębiorstwa gospodarcze. Zatem nie są zobowiązane do wykonywania audytów energetycznych w myśl ustawy.

Jak widać, uczelnie wyższe i spółdzielnie mieszkaniowe muszą spełnić funkcje adekwatne do ich przypisanej roli, żeby uniknąć konieczności wykonywania audytu energetycznego. Wszelkie odstępstwa, skierowane w stronę przedsiębiorczości, mogą doprowadzić do zakwalifikowania ich dodatkowo jako podmioty gospodarcze. W zdecydowanie lepszej sytuacji znajdują się instytucje lecznicze, które nawet przy pobieraniu usług za prywatne wizyty są zwolnienie od obowiązku weryfikacji poziomu efektywności energetycznej.

Sprawdź również

Ochrona środowiska, system EMAS

ISO 14001 zarządzanie środowiskiem

Pozwolenia zintegrowane dla firm

ISO 50001 systemy efektywności energetycznej, OZE

Urząd Regulacji Energetyki

Reklama