Newsletter

Reklama

Audit antykorupcyjny w firmie, dostawcy

Audyt anty korupcyjny jest podstawą do oceny przedsiębiorstwa w celu umocnienia wizerunku przedsiębiorstwa na rynkach

Korupcja w organizacji jest jednym z głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami szczególnie w obszarze zakupów produktów i usług. Wiemy, że jej wyeliminowanie jest bardzo trudne ale mimo tego warto podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji w obrocie gospodarczym.

Wdrożenie działań antykorupcyjnych

Podstawą ograniczenia korupcji jest podnoszenie świadomości pracowników, a w konsekwencji zmiana ich postaw i działań. Można to osiągnąć poprzez szkolenia, które w naszym przekonaniu są ważnym elementem budowania świadomości oraz poprzez nieoficjalne audyty (tajne w ramach audytu wewnętrznego lub zewnętrznego) w organizacjach obejmujące procedury, praktyki wewnętrzne oraz ich podatność na działania korupcyjne. Wymagania antykorupcyjne weryfikowane są na podstawie najważniejszych regulacji krajowych i międzynarodowych, a także nabytej wiedzy i doświadczenia naszych konsultantów.

W ramach szkoleń prezentujemy wymagania prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo łapownictwa, a także odpowiedzialności wynikającej z takich działań. W ramach audytów wewnętrznych weryfikujemy zagadnienia związane z przeciwdziałaniem korupcji. W raportach z audytów wskakujemy organizacjom obszary, w których należy wdrożyć procedury przeciwdziałaniu korupcji wewnętrznej i zewnętrznej. Aspekty te można realizować w ramach promocji etyki i procedur compliance, a także wprowadzenia polityki jakości i antykorupcji w organizacji oraz jej realizacji. W wymiarze zewnętrznym weryfikujemy również podjęte działania antykorupcyjne.

Najczęstsze przyczyny korupcji w organizacjach

Korupcja gospodarcza obejmuje zachowania polegające na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy zmierzających do wywarcia wpływu na działalność gospodarczą. Pod pojęciem korupcji gospodarczej należy rozumieć w szczególności korupcję urzędniczą i menedżerską. Rada Europy określiła to zjawisko jako „żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie […] łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku […]” .

W innym miejscu Rada Europy zdefiniowała korupcję jako „łapówkarstwo i jakiekolwiek inne zachowanie w stosunku do osób, którym powierzono funkcje w sektorze publicznym i prywatnym, które narusza ich obowiązki […] i ma na celu przyjęcie nieuzasadnionej korzyści dla siebie lub innych osób” polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. Przyczyny działań korupcyjnych niedostatecznie aktywna postawa kadry menedżerskiej w promowaniu biznesu opartego na etyce presja na wyniki brak szkoleń brak nadzoru i kontroli brak procedur niska świadomość brak nadzoru i kontroli.

Tło

Potrzebujesz porady?

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Kliknij przycisk, aby rozpocząć czat on-line

Sprawdź również

ISO 37001 systemu antykorupcyjne w firmie

Zarządzanie kryzysowe, ocena, doradztwo

Zarządzanie ryzykiem, ocena, doradztwo, audity

Raporty etyczne, raporty społeczne CSR

Reklama